بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - موشک ایرانی که داعش طعم آن را چشیده +عکس

که

را

داعش

ایرانی

آن

طعم