بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - دولت هم از الحاق به FATF نگران است

از

به

هم

نگران

الحاق