بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - انتقادروزنامه جمهوری اسلامی از3قوه/مدیران بازمانده ازدولت قبل،امکان انجام کار به دولت روحانی نمیدهند

به

کار

انجام

روحانی

دولت

اسلامی

جمهوری

بازمانده