بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - روسیه: بیش از ۱۰هزار داعشی در افغانستان حضور دارند