بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - هند در نوامبر از ایران نفت خریداری می‌کند

از

در

نفت

ایران

خریداری

نوامبر