بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - جدیدترین اظهارنظر برانکو درباره بازگشت طارمی به پرسپولیس

به

درباره

بازگشت

طارمی

برانکو

اظهارنظر