بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - زمان و مکان تشییع مرحوم شفیع مشخص شد

و

تشییع

مشخص

مکان

مرحوم