بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - احمدی:تبریک به تلویزیون که آقای شفیع راتاآخرین روزحفظ کرد!

که

به

آقای

تلویزیون