بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - فساد تاسفبارخانم‌رییس درفدراسیون‌ژیمناستیک+سند

از

بین

آموزش

در

و

به

باید

تهیه

شود

یک

این

رشته

ورزشی

اجرا

چرا

شده

تعریف

سود

شرکت

سهام

قالب

مسابقات

لوازم

ضرر

برگزاری

فدراسیون

توزیع

تقسیم

فعالیت‌های

رقابت‌های

نیست؟

وظایف

ذاتی

استعدادیابی