بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - گلزن حریف پرسپولیس در آستانه انتقال به الاتحاد

در

به

پرسپولیس

آستانه

انتقال

حریف