بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - سهم‌خواهی‌ ورزشگاه‌آزادی از پاداش‌قهرمانی‌احتمالی‌پرسپولیس درآسیا/ دولتی‌ها مانع‌میزبانی‌تاریخی‌قرمزها

از

برای

که

را

و

به

می

هر

بعد

اعلام

پرسپولیس

این

دست

ایران

روز

ورزشگاه

اتاق

زده

چرا

سال

بسیار

گردن

سند

نام

شرکت

ورزش

مبارک

دولت

گذشته

مردم

حالا

بودجه

اجاره

پذیرایی

توسعه

شد!

اسلامی

سرانجام

آزادی

جمهوری

اما

گذاشته

صاحبخانه

حدود

دولتی

پارسال

همین

بازسازی

است؛

استانداردسازی