بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - فردوسی پور:بهرام شفیع وقتی21ساله بودم؛بمن اعتمادکرد