بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - فردوسی‌پور:شفیع وقتی21ساله‌بودم؛بمن‌اعتمادکرد