بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - رابطه فامیلی مرحوم بهرام شفیع با امام خمینی(ره)

با

امام

فامیلی

مرحوم

بهرام