بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - ایران۲ - بقیه آسیا صفر/ دایی و کریمی برای کل قاره بس بود

برای

و

کریمی

آسیا

دایی

کل

-

قاره

بس