بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - حمله تند مرزبان به مدیران استقلال بالفظ «هوچی‌گر»

به

تند

استقلال

مدیران

مرزبان