بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - باخت ملوان به گل گهر و برد لشگر نادر در شیراز

در

برد

و

به

گهر

گل

نادر

ملوان