بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - استقلال پول داریوش رانداد،شجاعیان را به تبریز پس می‌دهند؟

را

به

پس

پول

تبریز

داریوش