بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - برانکو بهتر است یا شفر؟

یا

بهتر

است