بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - سردبیر اشپیگل، رونالدو و وکلایش را به تمسخر گرفت

را

و

به

رونالدو

تمسخر