بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - شاعری که هفت سده همراه ما است

که

همراه

ما

هفت