بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - محرومیت ۲ستاره استقلال تهران در دیدار با سایپا

در

با

تهران

استقلال

دیدار