بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - ستاره پرسپولیس در دیدارجام حذفی غایب است

در

پرسپولیس

حذفی

غایب