بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - وزارت ورزش بزودی به استقلال ارز دولتی می دهد

به

می

استقلال

ورزش

ارز

بزودی

دولتی