بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - وقوع گردباد و تگرگ ویرانگر در استرالیا

در

و

ویرانگر

گردباد

تگرگ