بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - مرگ خاموش راننده کامیون در اثر گازگرفتگی

در

اثر

راننده

کامیون

خاموش