بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - قاسمی: در بازسازی سوریه مشارکت می‌کنیم / آمریکا به آرزوی صفر کردن صادرات نفت ایران نمی‌رسد

کردن

در

به

نفت

ایران

آمریکا

صادرات

صفر

/

سوریه

می‌کنیم

آرزوی

بازسازی

مشارکت