بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - سفارت ایران در ترکیه به‌سبب هشدار بمب‌گذاری تخلیه شد

در

ایران

هشدار

ترکیه

تخلیه

بمب‌گذاری

در

ایران

هشدار

ترکیه

شد+

تخلیه

بمب‌گذاری