بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - عملیات گسترده حشد شعبی در شرق صلاح الدین ضد بازمانده های داعش

های

در

ضد

صلاح

گسترده

شرق

الدین

بازمانده

حشد

شعبی