بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - یک دیپلمات ایرانی هم از فرانسه اخراج شد/ سکوت وزارت خارجه در برابر تحقیر دیپلماتیک ایران

از

در

ایرانی

سکوت

هم

برابر

وزارت

فرانسه

اخراج

شد/

خارجه

تحقیر

دیپلماتیک

دیپلمات