بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - نقض حریم شخصی، توییتر را زیر ذره بین اروپا برد

بین

را

زیر

اروپا

توییتر

حریم

ذره