بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - رئیس جمهور ۴ وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد

را

به

وزیر

معرفی

جمهور

مجلس

۴

پیشنهادی