بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - گوشه‌ای از دیدار صمیمانه نخبگان علمی با رهبر انقلاب

از

با

رهبر

دیدار

علمی

نخبگان

صمیمانه