بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - ترک عادت رئیس کهکشانی ها/ پرز به زیدان؛ با تو احساس غرور می کنیم