بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - شروط سفت و سخت بغداد برای مذاکره با اربیل