بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - نبرد العبادی با 'داعش های سیاسی' در سه جبهه

نبرد العبادی با 'داعش های سیاسی' در سه جبهه

از

های

خود

را

در

با

است

نخست

وزیر

داد

شنبه

عراق

اظهارات

سه

نشان

جبهه

نشست

عصر

همچنان

ادامه

وی

صریح

العبادی

نبرد

هفتگی

مطبوعاتی

مصمم

حیدرالعبادی