بستن/بازکردن پنجره توضیحات

یک تیکه-جدیدترین های جهان - هرجا آمریکا به ما لطمه وارد کرد پاسخش را گرفت

را

به

کرد

آمریکا

ما

وارد